The most valuable resources in business are…

 

(The English text is after the Finnish one)

Mikä on arvokkainta maailmassa? Riippuu tietenkin mittarista, varmaankin tunnepuolella rakkaus on korkealla, mutta hankalasti mitattavissa. Mitattavista suureista ainakin liike-elämän kannalta aika lienee arvokkainta, sitä ei voi ostaa. Toki aina voi ostaa lisää käsiä tai aivoja tekemään jotain työtä ja siten vaikuttaa aikaan. Mutta aika sinänsä on meille kaikille yhteinen suure – sitä on vuorokaudessa 24 h, meillä kaikilla. Ajan merkitys korostuu nykymaailmassa, koska meillä ajan käsite on muuttunut. Mehän käsittelemme aikaa kahdessa ulottuvuudessa – tässä ja juuri nyt on keskeinen aikaulottuvuus, koska elämme online-maailmassa. Se toinen ulottuvuus on historiallinen aika – siis se mitä tapahtui minuutti, päivä, kuukausi, vuosi tai vaikkapa 100 vuotta sitten. Onko ajalla kolmaskin ulottuvuus – siis huomenna? Se on toki olemassa, mutta siihen voimme vaikuttaa vain juuri nyt tekemillämme ratkaisuilla.

Koska teknologia mahdollistaa meille elämisen jatkuvassa online-tilassa, on käsityksemme siitä, mikä on tarpeellista ja mahdollista muuttunut. Tähyilemme jatkuvasti laitteistamme kaikkia mahdollisia sosiaalisia sun muita medioita, josko maailmassa olisi juuri nyt tapahtunut jotakin tärkeää tai kiinnostavaa. Koska myös viestiminen on mahdollista online, pyrimme vastaamaan kaikkiin viesteihin heti, jotta osoitamme olevamme ajassa kiinni. Lisääkö tämä tehokkuuttamme liiketoiminnassa? Kyllä ja ei. Kyllä silloin, kun ymmärrämme, mikä on olennaista, siis milloin nopeus on tarpeen. Ei silloin, kun pyrimme olemaan kaikkien kanssa kaikkialla kaiken aikaa. Se että jokin on mahdollista ei tarkoita sitä, että se pitää tehdä.

Edelleenkin olennaisen ymmärtäminen, perusteellisen ajattelutyön tekeminen ja oman ajankäytön järkeistäminen ovat keskeisiä asioita liiketoiminnassa. Se että tekee kaiken mahdollisimman nopeasti, koska teknologia mahdollistaa sen, ei ole tehokkuutta. Oikeiden asioiden tekeminen oikeaan aikaan taas on tehokkuutta. Teknologia on kehittynyt nopeammin kuin ihmisen sisäinen kello ja ajantaju. Meille on mahdollista elää 24/7 maailmassa, mutta ihmisen sisäinen kello ei ole rakennettu sitä varten. 24/7 maailma sopii kyllä roboteille, koska niillä ei ole ajantajua. Ihmisen sisäinen kello puolestaan rakentuu kymmenien tuhansien vuosien aikana opituille rytmille – siis vuorokauden ajoille ja vuodenajoille. Nämä meille ovat olleet sisäänrakennettuna jo paljon ennen kalenterin tai kellon keksimistä. Vaikka on mahdollista toimia ja olla mukana joka hetki maailman tapahtumissa, ei sisäinen kellomme siihen nopeasti taivu.

Toinen tärkeä resurssi on tietenkin tieto. Online -maailma ja teknologian mahdollistama tiedonkeruu tuottaa joka hetki lisää valtavan määrän tietoa. Ajan ongelma on sen rajallisuus, tiedon ongelma on puolestaan sen rajattomuus. Ainoastaan tallennuksen hinta ja tallennusvälineiden koko asettaa rajoituksia tiedonkeruulle, mutta tekniikan kehitys madaltaa koko ajan näitä rajoja. Tiedon valtava määrä vaikeuttaa sen hyödyntämistä. On vaikea hahmottaa mikä on olennaista tietoa ja mitkä ovat eri tietojen riippuvuudet ja vaikutukset omaan liiketoimintaamme. Tätä problematiikkaa tietenkin minua paljon viisaammat aivot ratkovat koko ajan. Tiedossa on mahdollista toki tunnistaa se, mikä on olennaista tietoa liiketoiminnan kannalta. Se mikä kuitenkin tekee datan käsittelystä vaikeaa on eri tietojen väliset keskinäiset riippuvuussuhteet. Sinänsä tarpeeton tieto voi muuttua hyvinkin olennaiseksi, kun sillä on riippuvuussuhde johonkin toiseen, liiketoiminnan kannalta olennaiseen tietoon.

Valtavan datamäärän käsittelyssä teknologia on luonnollisesti parhaimmillaan. Tietokoneiden laskentateho kehittyy huimaa vauhtia ja mahdollistaa liiketoimintaa tehokkaasti tukevan datalouhinnan.

Kolmas tärkeä resurssi on mielestäni kyky soveltaa. Nykyisin on paljon puhetta luovuudesta, siitä miten luovat ratkaisut ja luovat toimialat ovat keskeisiä menestymisen kannalta. Itse aina ihmettelen että mitä ne ovat ne ei-luovat toimialat? Eikö kaikessa liiketoiminnassa tarvita luovuutta? Luovuuden olennainen elementti on kyky soveltaa sitä tietoa mitä on käytettävissä ja omaa kokemustaan erilaisiin tilanteisiin. Loppujen lopuksi maailmaan syntyy hyvin vähän uusia asioita – vaikkapa useimmat meidän härpäkkeistämme on keksitty ideatasolla jo aiemmin, ainoastaan sopivan tekniikan puuttuminen on estänyt niiden käyttöönoton. Esimerkkinä vaikkapa Leonardo da Vincin helikopteri, Babbage tietokone, Arthur C. Clarken viestimet ja satelliitit. Luovuuden lähde on kyky ymmärtää ja soveltaa jonkin toisen idean ratkaisuja ja toimintamalleja omalle toimialalleen.

Miksi nämä ovat tärkeimmät resurssit? Siksi että menestyäkseen liiketoiminnassa pitää olla ymmärrys siitä milloin nopeus on tärkeää ja milloin ei, pitää olla kyky kaivaa ja tunnistaa olennainen tieto esille ja pitää olla taito soveltaa tietoa siten, että se synnyttää jotain uutta ja liiketoiminnan kannalta hyödyllistä.

Ai niin, entä raha? Raha ei ole resurssi vaan vaihdon väline. Jos resurssit ovat kunnossa ja idea on hyvä, niin rahaa kyllä löytyy.

 

The most valuable resources in business are….

What is most valuable in the world? It depends how you measure value – in emotional area the love must be pretty high, but it is difficult to measure. In business the most valuable resource could be time, since you cannot by it. Naturally you can buy more hands or brains to execute some work and thus have an affect on time. But time itself is common to all of us – everybody has the same 24 hours in one day. The meaning of time is now more important than ever, since the concept of time has changed. We handle the time in two dimensions – now is the most important one, since we are living in an online world. The other dimension is the past time, historic time – meaning what happened a minute, day, month, year or 1000 years ago. There is the third dimension too – the future – and we can affect that by the decisions we make now.

Since the technology enables us living online, our perception of what is necessary and possible has changed. We check continuously our web-connected gadgets to see if something important or interesting is happening just now. We are worried if we miss something that other people know already. Since it is possible, we try to answer all the messages right away, just to show other people that we are online. Does this kind of behaviour increase our efficiency in business? Yes and no. Yes, when we understand what is essential – meaning when the speed is required. No, if we try to be with everybody, anywhere, all the time. If something is possible does not mean that it has to be done.

Understanding the essentials, going through proper thought process and rationalizing one’s own use of time are still the key issues in business. When we do the work as fast as possible is not efficiency. Doing right things in right time is efficiency.

Technology has developed much faster than the in-built clock of a human being. We can live 24/7 online, but our brains and in-built clock are not meant it that way. 24/7 is ok for robots and computers since they lack any sense of time. Our brains and in-built clock is based on the rhythm that we have adapted during our development process in tens of thousands of years. Our sense of time is based on yearly circle (seasons) and daily circle (dark and light times). These have been familiar to us long before the calendar or clock (targeted for measuring the time) was invented. Although it is possible to live 24/7, our brains and body does not adapt that easily.

The other valuable resource is of course the information. Online –world and data collection enabled by the technology produces every moment an immense amount of data. The problem with time is that it is limited – the problem with data is that it is limitless. Only the cost of saving data and the size of the data saving devices do present some limitations to the amount of data, but that the engineers soon solve those limitations. The amount of the data complicates the utilization of the data. It is difficult to understand which information is relevant and how the inter-relation of different data has an affect to our business. Fortunately many wise people will figure this out soon, I hope. It is possible to see what data is essential to the business. The challenge is to understand how different data is inter-connected and how these connections change the meaning of the data. Irrelevant information can turn in to very important data, when it has a link to the essential information. The good news is that the power of the computers is developing so fast that they can crack even the most difficult data mining challenges.

The third valuable resource is the ability to apply. There is a lot of talk about creativity. How the creative industry is important for the future etc. I just wonder, what are the un-creative industries? Is it not so that all business needs creativity? The ability to understand business and see the potential to apply one business model or solution to another business area is creativity. It is based on the knowledge and experience but is possible only if you have open mind and ability to apply. In the end there are only few really NEW things or ideas. Many of our gadgets have been invented long time ago, only the lack of suitable technology has prevented them to be launched earlier. Think about the helicopter of Leonardo (15th century), the computer by Babbage (19th century) or the great ideas from Arthur C. Clarke, like communicators and satellites (in the 1950’s). The source for creativity is the capability to understand and apply.

Why these resources are the most valuable ones? In business we have to understand when speed is essential, the capability to dig out the relevant information and the skill to apply these so that they will be combined to new solutions, supporting business or creating new business.

Oh and how about the money? Money is not a resource – it is a tool for trade. If the resources or right and the idea is good, money is available.

Kategoria: Yleinen