How to create a clear plan in the complex world

(The English text is after the Finnish one)

Digitaalisaatio on must kaikille! Mobiili kanava kasvaa! Jos et ole mukana somessa, sinua ei ole! Disruptiivinen liiketoimintamalli on avain menestykseen!

Tällaisiin otsikoihin törmää joka päivä erilaisissa tapahtumissa ja medioissa. Joskus tuntuu siltä, että meillä on niin kiire seuraavaan kovaan juttuun, että emme oikein ehdi miettimään asioiden merkitystä, tarkoitusta, hyötyä ja ennen kaikkea kokonaisuutta. Maailma tuntuu juuri nyt olevan hyvin monimutkainen ja jatkuvasti muuttuva ameeba, josta on vaikea saada otetta. No maailma on aina ollut muutoksessa, mutta online viestintä luo sen tunteen, että juuri nyt elämme maailmanhistorian tärkeintä aikaa.

Kaiken tämän mediahälyn keskellä yritämme kuitenkin tehdä kannattavaa liiketoimintaa. Tarkoitukseni on tässä kuvata, miten itse yritän saada selkeyttä liiketoimintaan tässä kaoottisessa ja jatkuvasti muuttuvassa liiketoimintaympäristössä. Lähtökohtana on se, että vaikka monet asiat muuttuvatkin, monet asiat pysyvät myös ennallaan. Kannattavaa liiketoimintaa voi harjoittaa, jos sinulla on tarjota asiakkaillesi jotain, jota he haluavat ja kykenet ottamaan tuotteistasi paremman hinnan kuin millä olet ne hankkinut. Asiakkaiden pitää myös löytää tuotteesi ja toimintasi pitää olla kustannustehokasta. Nämä asiat eivät liene muuttuneet, oli sitten kysymys ruokakaupasta, metallipajasta tai mobiilipelejä suunnittelevasta yrityksestä. Hyvän liiketoiminnan edellytys on se, että perusta on kunnossa.

Teknologinen kehitys, siis digitalisaatio, mobiilimaailma ja muut uudet sovellukset tuovat liiketoiminnan toteutukseen mahdollisuuksia. Mahdollisuudet voivat olla parempi asiakkaiden tavoittaminen (kaikki voidaan heti toteuttaa globaalisti), tehokkaampi tuotantoprosessi, tehokkaampi operointi, uudenlaiset tuotteen ja palvelun yhdistelmät, verkottuneet kumppaniverkostot tai monet muut liiketoimintaa kehittävät ratkaisut, jotka joko teknologia tai uudenlainen ajattelu mahdollistaa. Mielestäni kannattavan liiketoiminnan edellytyksenä on ymmärtää mitkä ovat ne perusasiat, jotka ovat muuttumattomia ja miten uudet ratkaisut tai toimintatavat auttavat ratkaisun toteuttamista, siten että asiakas saa tarvitsemansa edullisemmin, nopeammin, helpommin tai muutoin vain paremmin kuin ennen.

Jatkuvasti muuttuva liiketoimintaympäristö edellyttää puolestaan yrityksiltä kykyä muuttua koko ajan. Tämähän tarkoittaa sitä, että useinkaan ei ole mahdollista tehdä loppuun saakka vietyjä ja suunniteltuja projekteja, vaan tuotteita tai toimintamalleja lanseerataan keskeneräisinä ja viimeistelypäätökset tehdään sen mukaan, mikä on saatu asiakaspalaute tai mitä asiakkaat ilmaisevat ostavansa. Siksi monet palvelut ja osin myös ovat vain alustoja, jotka sitten voidaan viimeistellä erilaisin sovelluksin/varustein sen mukaisesti, mikä parhaiten asiakasta kiinnostaa. Yrityksille jatkuva muutos on vaikeaa, koska organisaatiota ei ole rakennettu siihen soveltuvaksi. Uskon että tämä on yksi syy jatkuviin YT-neuvotteluihin – ainahan ei ole kyse henkilökunnan vähentämisestä vaan toimintatapojen muutoksesta. Muutoskyky edellyttää yrityksiltä myös taitoa priorisoida – kaikkea ei voi tehdä kerralla, vaan pitää olla kyky päättää, mikä muutos on tärkein ja miten se vaikuttaa muuhun liiketoimintaan.

No entäpä ne disruptiiviset liiketoimintamallit, jotka räjäyttävät pankin? Useat koko toimialaa uudistavat liiketoimintamallit perustuvat siihen, että ne ymmärtävät ja ratkaisevat asiakastarpeen kokonaisvaltaisesti ja erilailla kuin ennen. Erinomainen esimerkki tästä on vaikkapa Hiltin toiminta USA:ssa, jossa ei myydä laitteita, vaan ne vuokrataan. Samaa ideaa on lähtenyt toteuttamaan IKEA, joka alkaa vuokrata toimistokokonaisuuksia (siis kalusteratkaisuja) yrityksille.

Erilaiset sovelluksiin perustuvat uudet liiketoimintamallit – Uber ja AirBnB esimerkiksi – perustavat toimintansa siihen, että ne eivät omista muuta kuin sovelluksen (siis koodin), jolla asiakkaan tarve voidaan kohdentaa vapaisiin resursseihin. Tämä on luonnollisesti oivallinen liiketoimintamalli, mutta se edellyttää kuitenkin sitä, että joku on valmistanut ja ostanut ne autot tai asunnot, joita palvelun avulla välitetään. Megatrendi taustalla on tietenkin muutos omistamisesta käyttämiseen.

Vaikka maailma ympärillämme on kompleksinen ja jatkuvasti muuttuva, ei kannata hätääntyä. Tärkeää on muistaa, että perusasiat säilyvät, mutta tavat toteuttaa niitä muuttuvat. Voisi jopa sanoa että hyvän liiketoimintasuunnitelman sisältö on kuin vanhassa häälaulussa:” Something old, something new, something borrowed, something blue, and a silver sixpence in her shoe”.

 

How to create a clear plan in complex world

Digitalization is must for everyone! Mobile channel is growing! If you are not in, you are out! Disruptive business model is the new black!

We meet these statements every day in various media and events. Sometimes one feels that we are always rushing towards new things so that we do not have time to think the meaning and purpose of our business. The world is currently very complex and constantly changing ameeba, which is difficult to grab and understand. Well world has always been changing, but our online communication creates the (false) feeling that we are living the most important phase of the world.

Inside all this media noise we try to make profitable business. My purpose here is to describe how myself try to figure out the business environment and how I aim to create a clear and understandable business plan. The starting point is that although many things are changing even more things are staying un-changed. You can have a profitable business, if you can offer to your customers something that they need and if you can get more money from sales than the cost of the products. Customers must also find your products and your operation must be cost-efficient. These issues in business have not changed, whether you have a store, a factory or company designing mobile games. The requirement for successful business is that the foundation is well planned and executed.

Technology development, digitalization, mobile channels and devices and other applications bring new opportunities for executing business. The opportunities can be reaching the customers easier (instant global access), more efficient production process, efficient operational model, new combinations (product+service), efficient partner network and other solutions enabled by technology.

My point is that the basis for good business is to understand the basics that have not changed and the opportunities that new solutions offer for executing the business so that customer gets what he wants cheaper, easier or otherwise in a better way than earlier have been possible.

Constantly changing business environment requires that companies are able to keep pace with the changes. This means that it is seldom possible to execute projects that are planned and executed to the detail – the services or products are often launched incomplete and they are finalised based on the customer feedback or on sales results. Thus e.g. many services are just platforms that can be customized based on the customer needs. The constant change is difficult for the companies, since their organization is often stiff and not easily adaptable for the change. This may be one reason for the constant lay-offs – the question is often that these are the only way to make the organization adapt the change. The ability to change requires also that the companies have capability to prioritize – everything cannot be done at once, company must decide, which are the most important changes and how they affect to the business.

And how about those disruptive business models that hit the jackpot? Many new business models that change the whole industry, are based a proper understanding of the customer behaviour and needs. An excellent example of this is the Finnish company Hilti (provides building tools), in the USA they are not selling the equipment, just renting it. IKEA is testing the same approach by offering to rent office furniture to companies as total packages.

The business models based on applications – for example Uber and AirBnB – base their operation in not owning anything else that the application that matches the customer to the available resources. This is of course an excellent business model, but somebody has still to manufacture and sell the cars and apartments that are used as resources. The megatrend behind this is of course the move from owning to using.

Although the world around is complex and constantly changing, do not despair. Remember that the basics stay, but ways to use them change. One could even say that the content of a good business plan is described in the old wedding song:” Something old, something new, something borrowed, something blue, and a silver sixpence in her shoe”.

Kategoria: Yleinen