No resources? Be happy and open the door to unlimited creativity.

No resources? Be happy and open the door to unlimited creativity.

 

(The English text is after the Finnish one)

 

Niukkuus on päivän muotisana. Valtiovalta leikkaa, kysyntä ei kasva, yritykset yt-neuvottelevat ja karsivat. Itse asiassa rahasta ei tunnu olevaan pulaa – rahaa on kyllä tarjolla, mutta vakuuksia pitää olla. Miten voi siis kehittää liiketoimintaa, kun resursseista on jatkuva pula?

 

Kun pula on resursseista täytyy turvautua siihen kaikilla tarjolla olevaan resurssiin, eli luovaan ajatteluun ja ongelmanratkaisukykyyn. Kun resurssit ovat niukat se pakottaa fokusoimaan ajattelua varsinaiseen ongelmaan. Näin toteutuksesta tulee parempi, kun jo suunnitteluvaiheessa karsitaan turhat rönsyt pois. Olin itse kerran tilanteessa, jossa silloin asiakkaani – kaupan alan yritys – oli minuun yhteydessä ja pyysi apua konseptinsa kehittämiseen. He kertoivat että tarve kehittää konseptia on kova, mutta heillä ei juuri nyt ole rahaa viedä asioita eteenpäin. Käynnistimme kuitenkin kehityksen siten, että pyysin heitä kertomaan mitä kaikkia asioita heidän mielestään pitää tehdä. Saimme aikaan pitkän listan haluista ja odotuksista. Sitten aloimme käymään listaa läpi, karsimme me epäolennaiset asiat pois ja teimme lopuista prioriteettilistan. Yritys löysi lopulta rahaa toteutuksiin ja hyvän pohjatyön ansiosta pääsi nopeasti tekemään oikeita asioita ja sai konseptinsa päivitettyä. Investointirahan puute mahdollisti huolellisen suunnittelun ja siten tehokkaan toteutuksen.

 

Niukat resurssit pakottavat yritykset kehittämään myös omia verkostomaisia toimintamallejaan. Jos meillä ei ole rahaa, onko meillä kumppaneita, joiden resursseja me voimme hyödyntää? Tällöin pitää pohtia, mitä annettavaa meillä on verkostokumppanille, jotta se haluaa sijoittaa omaan hankkeeseemme joko rahaa tai muita resursseja. Tällaisia ”vaihtovaluutaksi” käypiä asioita ovat esimerkiksi asiakasdata, omat erikoisosaamisalueet ja näkyvyyden tarjoaminen kumppanille omassa jakelutiessä tai markkinointikanavassa. Yritysten kannattaisikin pohtia syvällisesti, millaisia vaihdannan välineitä sillä on käytössään. Usein emme arvosta omia osaamisalueitamme tai resurssejamme riittävästi ja siten saatamme menettää hyvän mahdollisuuden lisäresurssien hankkimiseksi.

 

Hyvin monet oivaltavat tuoteideat ja ratkaisut ovat syntyneet niukkuudesta. Klassinen esimerkki vaikkapa taiteiden alalta ovat säveltäjät, joista monet ovat luoneet parhaat teoksensa kun rahat ovat loppuneet ja on pakko luoda uutta. Eräs seikka, jota yritykset eivät ole hyödyntäneet riittävästi on oman henkilökunnan ideat ja kyvykkyydet. Näin tietoteknologian huippuaikana puhutaan paljon tietokoneiden laskentatehosta, mutta unohdetaan että henkilökunnan parviälyn hyödyntäminen antaa myös paljon inhimillistä ajattelutehoa. Voisin kuvitella että pienissä start-upeissa koko jengin ajatteluvoiman hyödyntäminen on arkipäivää, mutta miten saada sama toimintamalli isoihin, perinteisiin yrityksiin. En tiedä onko niillä tähän toimintamallia, mutta ainakin sellainen kannattaisi kehittää – tuhannet aivot tuottavat enemmän laskentakapasiteettia kuin johtoryhmän kymmenen päätä.

 

Niukkuuden hyvä puoli on myös se, että se pakottaa keskittymään olennaisiin asioihin. Kun asiat pohditaan riittävän perusteellisesti, on toteutus lähes aina tehokas. Koska niukkuus tuntuu olevan vallitseva olotila näkyvissä olevassa tulevaisuudessa, odotan innolla johtamisen seuraavaa –ismia, jossa opastetaan niukkojen resurssien johtamiseen. Sitä odotellessa suosittelen lukemaan kirjan: ”A beautiful constraint”, tekijät: Adam Morgan ja Mark Barden. Siinä on oivallisia ideoita siitä, miten toimia niukkojen resurssien kanssa.

 

Olkoon luovuus kanssanne.

 

 

No resources? Be happy and open the door to unlimited creativity.

 

(The English text is after the Finnish one)

 

Austerity is the key word today. Government cuts spending, companies are laying off people and cutting costs. Actually money is available – but you need to have covering securities. So how can we develop business, when there is a constant shortage of resources?

 

When the available resources are limited, you have to use the unlimited resource available to everybody – creativity and problem solving skills. Having no resourced force the company to focus on the key challenge. Thus the solution will be better when all unnecessary elements must be left out. I had once a customer – retailer – who contacted me and told that they need to develop their retail concept but do not have any money, could I help them. We started the development process by listing all the things they thought must be done. We got a long list of wishes and expectations. Then we surveyed the list and cut every unnecessary topic out. We got a list of 10 things that has to be done and prioritized it. The company got some money for investment and it started to execute the things on the list, one by one. Due to proper thinking and focusing the company could concentrate on key issues and thus could improve the retail concept effectively.

 

The shortage of resources force the companies also develop their co-operation with the partner network. If we do not have resources, do we have network partners that have resources we can utilize? In this case we have to think what we can give to the network partner, who is willing to invest money or other resources to our business. The “currency” we have can be e.g. customer data, our own specialist human resources or offering visibility in our distribution network or some other channel. The companies should survey, what kind of hidden resources they have, that can be used as currency for trading the resources. It is quite usual that every company has resources – often companies do not see those or do not put value on those and thus misses good opportunities.

 

Many excellent product ideas and solutions have been created although the inventors did not have resources. A classic example is composers, who have created the greatest work when they needed money and had to create something in order to survive. One thing that companies have not utilized properly is the skills and ideas that the personnel have. Computers have a lot of computing power, but so do also the people working in the company. Their power is more like idea creating power. I do believe that in small start-up companies utilizing everybody’s ideas are normal procedure, but how to implement same procedure in to traditional, big companies. I do not know if they have this procedure, but if not, it is worth developing. Thousands of idea creating brains can be more productive than the ten head in the management group.

 

The good point in austerity is also that it forces to concentrate on the things that matter. When the thought process is done properly, the execution is nearly always very effective. Since austerity seems to be the ruling condition in the near future, I am waiting eagerly for the next management –ism that guides how to manage scarce resources. During the waiting period I recommend that you read an excellent book: “A beautiful constraint”, written by Adam Morgan and Mark Barden. It has great ideas how to operate with scarce resources.

 

May the creativity be with you.

 

Kategoria: Yleinen